Nagrobek Katarzyny Ossolińskiej przed rozpoczęciem prac badawczych i konserwatorskich

Badania konserwatorskie polichromii nagrobków z kościoła pw. Św. Jacka w Warszawie

listopad – grudzień 2007

Celem badań była próba zidentyfikowania rodzaju i miejsc występowania oryginalnej polichromii obu nagrobków.

Wykonano odkrywki w wybranych partiach obu pomników. W przypadku nagrobka Katarzyny Ossolińskiej bardzo zły, szczątkowy stan zachowania warstw dekoracyjnych uniemożliwił zrobienie klasycznych rozwarstwień pozwalających na ustalenie ich chronologii.

Wykonane odkrywki sfotografowano i opisano, tworząc szczegółową inwentaryzację miejsc pokrytych oryginalną polichromią oraz późniejszymi nawarstwieniami. Zarejestrowano także zmiany kolorystyczne kolejnych warstw wymalowań powstałe na skutek działania wysokiej temperatury w trakcie pożaru.

Kolejnym etapem prac były badania mikroskopowe (ich wyniki dokumentują fotografie przekrojów poprzecznych próbek wykonane w świetle widzialnym (VIS) i ultrafiolecie (UV) oraz identyfikacja pigmentów i spoiw zastosowanych w dekoracji malarskiej obu pomników nagrobnych.

Analiza wyników przeprowadzonych badań stała się podstawą do opracowania programu konserwacji i restauracji obu nagrobków.

 

WYKONAWCA
MONUMENT SERVICE Marcin Kozarzewski
ZESPÓŁ
mgr Marcin Kozarzewski – koordynacja projektu
mgr Agnieszka Wielocha – badania odkrywkowe, dokumentacja projektu
mgr Katarzyna Dzierżawska – badania odkrywkowe
dr Zuzanna Rozłucka – badania i fotografie mikroskopowe
mgr Adam Cupa – badania spektrograficzne, opracowanie wyników
Waldemar Grzesik – cyfrowy zapis wyników
mgr Elżbieta Orłowska – badania mikrochemiczne