Badania i waloryzacja zabytków

Wszechstronne rozpoznanie zabytku przed podjęciem prac konserwatorskich jest koniecznością – ma decydujący wpływ na jakość i efekt końcowy, a także na koszty. Działania zespołu Monument Service mają charakter multidyscyplinarny i obejmują między innymi:

  • kwerenda – pozyskanie ze źródeł archiwalnych starych zdjęć, map, projektów, inwentaryzacji i innych rodzajów opracowań mogących dostarczyć informacji o historii zabytku, związanych z nim osób lub wydarzeń,
  • dokumentacja –fotograficzna, rysunkowa i opisowa dla dokumentacji aktualnego stanu zachowania zabytku,
  • badania archeologiczne – zastosowanie nowoczesnych narzędzi takich jak badania georadarowe lub elektrooporowe podłoża dostarczają informacji istotnych w kontekście planowania np. zagospodarowania terenu,
  • badania architektoniczne – wykonywane dla obiektów kubaturowych mają na celu rozpoznanie i opis następujących w czasie przekształceń struktury i formy zabytku,
  • badania konserwatorskie – ich celem jest rozpoznanie materialnej struktury obiektu, technik wykonania lub dekoracji na podstawie obserwacji makro- i mikroskopowych oraz ustalenie właściwości fizyko-chemicznych,
  • opracowanie stanu badań – osadzenie działa sztuki lub zabytku w kontekście historycznym, naukowym i artystycznym,
  • studium konserwatorskie – opracowanie podsumowujące wyniki wcześniejszych badań, w którym następuje waloryzacja zabytku (określenie jego kluczowych wartości) oraz formułowane są wnioski i wytyczne do programów funkcjonalno-użytkowych, programów prac konserwatorskich czy projektów budowlanych,
  • ekspertyza mykologiczna,
  • opinia techniczna o stanie zachowania obiektu.

Podejmowanie działań o charakterze inwazyjnym (a takimi są badania archeologiczne, architektoniczne i konserwatorskie) w obrębie zabytków wpisanych do rejestru wymaga opracowania programu badań i uzyskania na jego podstawie odrębnej zgody właściwego urzędu konserwatora zabytków – opracowaniem takich programów i uzyskaniem zgody zajmuje się również zespół Monument Service.

W ramach zawodowej działalności członków naszego zespołu zajmujemy się również opracowywaniem jednostkowych opinii i ekspertyz.